INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że kancelaria DOMURAD CONSULTING LTD z siedzibą przy 5 London Rd, SW17 9JR LONDON UNITED KINGDOM (zwana dalej Domurad Consulting Ltd) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: DOMURAD CONSULTING LTD, 5 London Rd, SW17 9JR LONDON UNITED KINGDOM. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: DOMURAD CONSULTING LTD, 5 London Rd, SW17 9JR LONDON UNITED KINGDOM lub email: office@domurad.com
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 5 London Rd, SW17 9JR LONDON UNITED KINGDOM lub email: office@domurad.com
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; w celu dostarczania klientom Domurad Consulting Ltd kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, jak również w celach statystycznych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są klienci Domurad Consulting Ltd prowadzący działalność gospodarczą między innymi w obszarach:
1. działalności finansowej
2. działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej,
3. działalności doradczej,
4. działalności usługowej,
5. działalności sprzedażowej,
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przez Domurad Consulting Ltd przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Domurad Consulting Ltd Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej. Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
1. kontakt e-mailowy pod adresem: office@domurad.com
2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: DOMURAD CONSULTING LTD, 5 London Rd, SW17 9JR LONDON UNITED KINGDOM
10. Domurad Consulting Ltd może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pozdrawiamy,
Kancelaria Domurad Consulting Ltd